قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در مناقصه تجهیز سالن امفی تئاتر دانشگاه اراک

شرکت کنندگان در مناقصه موظفند طبق مندرجات اسناد مناقصه مبلغ دویست هزار ریال به حساب در آمدهای اختصاصی دانشگاه اراک واریز و فیش مربوطه را همراه سایر اسناد مناقصه به دبیرخانه دانشگاه اراک ارسال نمایند.در غیر اینصورت به اسناد ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دریافت فایل اسناد مناقصه

قوانين و مقررات كاركنان

قوانين و مقررات اعضاي هيات علمي

قوانين و مقررات دانشجويان

قوانين و مقررات پيمانكاران